• +359896860802
  • office@kotari-zlatev.com

Медиация

Медиацията е процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове , в която трето неутрално лице – медиатор, съдейства и помага на страните да решат възникналия между тях спор.

В  процедурата по медиация страните имат възможност доброволно да разрешат своя спор като достигнат до взаимно изгодно решение. В тези случай страните могат да сключат и писмено споразумение, в което да се включват   всички индивидуалните уговорки, постигнати между тях.

Медиацията е бърза, евтина и ефективна процедура, в която се спестяват много средства на страните около воденето на съдебни дела.

Медиацията е приложима при:

  • извънсъдебно разрешаване на спорове, в които страните постигат съгласие и успяват да разрешат своя спор без да   прибягват до завеждане на дело.
  • при вече заведени съдебни дела, в които при постигане на спогодба, страните определят нейното съдържание, а съдията я одобрява, след като провери и се убеди в нейната законосъобразност. Друго предимство свързано със спестяването на средства е предвиденото  връщане на половината от вече внесената държавна такса при постигната спогодба /изключение правят брачните дела, в които таксата е фиксирана и не е предвидено нейното връщане/.

Медиацията е поверителна процедура, в която участват само страните и медиаторът. Допустимо е по съгласие на страните да участват и предварително одобрените от тях лица. Информацията, получена в процедурата по медиация е конфиденциална.

В процедурата по медиация много често освен постигане на споразумение се подобрява значително комуникацията между страните и се възстановяват техните взаимоотношения.

В кантората се провеждат процедури по медиация в следните области:

  • медиация по трудови спорове между работник /служител и работодател
  • медиация в семейните отношения /в това число, въпроси свързани с евентуални разводи издръжки и други/
  • медиация при съществуващ между страните имотен спор / наследствени    спорове и други/
  • търговска медиация
  • медиация при спорове, свързани с права на потребители
  • други сфери на медиацията, свързани с правни спорове между страните.