• +359896860802
 • office@kotari-zlatev.com

Правни услуги

Процесуално представителство пред съд, арбитраж, административни и други компетентни органи

Основна част от практиката на адвокатите в ”Котари-Златев и Партньори” е представителство пред съдилищата в цялата страна:

Представляваме бизнеса по дела, свързани с неизпълнение на задължения по търговски сделки и събиране на вземания.

Водим дела за защита правото на собственост и вещни права, съдебна делба на имущество и всякакви имуществени спорове, възникнали от сделка, брак или наследяване. Защитаваме гражданите по дела от банки, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, монополни дружества, включително и в случаите на неравноправни клаузи в потребителски договори.

Защитаваме граждани и търговци по данъчни въпроси, трудови спорове, както и при обжалване на актовете на администрацията пред административните съдилища – заповеди, актове за установяване на задължения, ревизионни актове, наказателни постановления.

Правно обслужване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации и юридически лица с нестопанска цел

За търговците и предприемачите предлагаме услуги по учредяване и структуриране на бизнес, подпомагане неговото ръководене и развитие, както и по неговото прекратяване с ликвидация. Съдействаме и за учредяване и функциониране на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.

Можем да ви съдействаме с:

Учредяване на ЕООД/ООД, АД, други търговски дружества и обединения, гражданско дружество – консултация за бъдещия бизнес на клиента и за обстоятелствата, които подлежат на вписване, проверка за името на дружеството, определяне на подходящ начин за вземане на решения между съдружници, от акционери, както и в управителни съвети, начини за разпределение на печалбата, за подготовка на документите, вписване в търговския регистър.

Промяна на обстоятелствата при ЕООД/ООД, АД, сдружения и обединения, преобразуване, покупко-продажба на дружествени дялове, включително правен анализ на дружество с оглед бъдещо придобиване на дяловете му, прехвърляне на акции, обявяване на акт в Търговския регистър – ГФО, покани, декларации и други.

Структуриране на сделки с недвижими имоти на търговски дружества, внасяне на имущество в капитала на дружеството (апорт).

Провеждане на общо събрание – предварителна организация и повеждане на общо събрание на дружеството с оглед осигуряване законосъобразност на взетите решения, вписване на документите в съответния регистър. Защита на права на съдружници и акционери по съдебен ред, оспорване решенията на общото събрание.

Правно съдействие при процедурата по прекратяване на търговско дружество – ликвидация, и вписване на документите в Търговския регистър.

Учредяване на сдружение/фондация – консултация за бъдещата дейност на сдружението, мисията и целите му, ще бъде ли определено за дейност в обществена полза или в частна, за обстоятелствата, които подлежат на вписване, проверка за името, вземане на решения в органите на управление, подготовка на документите, вписване в Търговския регистър;

Имиграционно право

Пристигането в чужда страна винаги е свързано с множество притеснения относно правила, закони и регулации. За да си спестите трудности, свързани с пребивавнето в Република България, е добре да се обърнете към квалифициран адвокат по имиграционно право.

Много и разнообразни са причините, поради които хората сменят своето местожителство, а често дори и своето гражданство. Република България, в качеството си на страна членка на Европейския съюз, през последното десетилетие започва да става все по атрактивно място за живеене и работа от страна на чуждестранните граждани. Съчетанието от красива природа, ниски данъци, атрактивни цени на недвижимите имоти, добри транспортни връзки и предстоящият прием на страната в Шенген са привлекателни условия за чужденците, които желаят да се установят за постоянно в България.

Българското законодателство предвижда разнообразни основания за получаване на право на пребиваване на територията на Република България. Чужденците пребивават в България: краткосрочно – до 90 дни; продължително – с разрешен срок до една година; дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години; постоянно – с разрешен неопределен срок.

Как може да Ви бъдем полезни:

Ако попадате в една от следните категории:

 • Вие сте чужденец и ще работите или учите в България
 • Вие сте чужденец, но имате сключен брак с български гражданин
 • Вие сте чужденец и просто сте решили да смените местоживеенето
 • Вие сте чужденец и желаете да получите българско гражданство
 • Вие сте чужденец и желаете да закупите имот в България
 • Вие сте чужденец, който има намерение да аутсорсва бизнеса си
 • Вие сте чужденец, който иска да развива нов бизнес в България

ще Ви е нужен надежден адвокат имиграционно право, за да получите юридическа помощ и съдействие по всякакви въпроси, касаещи пристигането и пребиваването Ви в страната;

Свържете се с нас:

 • Адвокат имиграционно право ще Ви консултира по всички въпроси, които се отнасят до различните статути на пребиваване в България- краткосрочни визи, разрешения за работа, студентски визи, бизнес визи, както и визи тип Д за дългосрочно пребиваване
 • Ще съдействаме за получаване на право на продължително пребиваване в страната. Оказваме помощ при получаване на решение и сертификат за търговско представителство в Република България
 • Адвокат имиграционно право ще Ви консултира по закона за българското гражданство и правилника за неговото прилагане
 • Ако се нуждаете от седалище и адрес на управление на Вашата фирма
 • Адвокат имиграционно право ще Ви представлява пред различни държавни институции и органи, касаещи получаването на право на пребиваване
 • Ако сте собственик на търговско дружество в държавата по произход и желаете да откриете търговско представителство, ще съдействаме с неговата регистрация и вписването му в българския търговски регистър
 • Ако желаете да развивате бизнес в страната, ще Ви помогнем да регистрирате фирма и ще Ви консултираме във връзка с данъчни въпроси
 • Адвокат имиграционно право ще Ви помогне при закупуването на недвижимо имущество на територията на страната.
 • Ще съдействаме при сключване на задължителна медицинска застраховка за чужденци

Може да разчитате на квалифицирана правна помощ и представителство от адвокат имиграционно право при всякакви административни процедури, касаещи предоставянето на статут на пребиваване.

Пакетна услуга:

Предлагаме пакетна услуга за чужденци, които желаят да се установят в България и едновременно с това да развиват бизнес. С оглед на намеренията на клиента, предоставяме консултация и съдействие за получаване на право на пребиваване в Република България. Услугата включва:

 • Регистрация на търговско дружество
 • Помощ при избор и консултация относно правната форма на дружеството, която най-точно съответства на бизнес плановете на клиента
 • Счетоводно обслужване при регистрация на фирма
 • Консултиране по всякакви данъчно-правни въпроси
Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост

Регистрация. Проучвания. Консултации. Авторско право и сродни права. Търговски марки. Промишлен дизайн. Избретения. Полезни модели. Географски означения.

Събиране на вземания, обезпечения, представителство и защита по изпълнителни дела

Цялостна правна защита на гражданите и бизнеса при събиране на вземания в следните направления:

Проучване на имуществото на длъжника – извършваме внимателна проверка и даваме становище по възможностите за събиране на вземането. По възлагане от кредитора може да предприемем и конкретни действия по извънсъдебно събиране на вземането;

Събиране на вземане по съдебен ред – инициираме съдебни производства за парични претенции както съгласно сключен писмен договор, така и само по издадени фактури. Когато съществува риск, винаги предприемаме действия за предварително обезпечаване на претенцията чрез запориране на средствата по банковата сметка на длъжника, възбрана върху имот, или по друг подходящ начин, което гарантира бъдещото удовлетворяване на вземането и нерядко осигурява пълно удовлетворяване още преди развитието на съдебното дело.

Образуване и водене на изпълнително дело – ако вече имате изпълнителен лист, можем да инициираме изпълнително производство при съдебен изпълнител и да предприемем действия с цел ефективно събиране на вземането.

Защита на кредитора в рамките на производство по несъстоятелност – с оглед конкретните обстоятелства и интереса на кредитора съдействаме за иницииране  на производство по несъстоятелност срещу длъжника, а ако вече такова е открито, предприемаме действия по предявяване на вземания, представителство в процедурите по оспорване на вземания и по законосъобразното разпределение на имуществото на длъжника.

Обжалване актовете на администрацията

Обжалване на административни актове по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) – предприемаме действия по оспорването на незаконосъобразни актове на всякакви административни органи – директори на институции и ведомства, кметове, областни управители, както по административен ред, така и пред административните съдилища в страната, включително и в производства за налагане на принудителни административни мерки.

Обжалване на наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – защитаваме бизнеса и гражданите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания глоба или имуществена санкция. Предоставяме защита и съдействие и в изпълнителни производства по повод влезли в сила наказателни постановления.

Обжалване на актове на данъчната администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – представителство и защита в производства по издаване на ревизионни актове и установяване на данъчни задължения, включително и по актове на администрацията по Закона за местните данъци и такси, защита при затваряне (запечатване) на търговски обекти от данъчната администрация;

Отговорност на държавата и общините за вреди – съдействаме на пострадали от незаконосъобразните актове на администрацията физически и юридически лица да получат парично обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.